BQT chính thức mở HHHT và Lông vũ tại icarus

Tỷ lệ 1% Sever 3 và 5

Xin thông báo cho mọi được biết và đi săn