Vào 21:10 máy chủ 20 Event /dangkypk

Các bạn gõ đến giờ các bạn gõ lệnh đăng ký : /dangkypk

Giải thưởng là giết 1 người được 1B hoặc 1S rơi ở dưới chân

Event không có nhận bất cứ 1 buff gì. Đây là event mang tính chất vui vẻ chứ không phải theo team nhóm

Các bạn hãy chú ký + điểm để sống được lâu nhất và giết được nhiều nhất