Chào các bạn BQT cập nhật boss và sever 2 3 thời gian bắt đầu ra boss 8h ngày 10/07

Thời bạn bắt đầu ra boss là 2h 1 lần bắt đầu từ 8:00 trở đi

BQT MU Hà Nội Thông báo